Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

M. R. Štefánik Utopian Startup Fashion Store and Manufacture

Projekt vychádza z dlhodobej spolupráce a realizovaných aktivít s komunitou z obce Košariská a ľuďmi v hmotnej núdzi.

M. R. Štefánik Utopian Startup Fashion Store and Manufacture

Utópie sú, ako píše v úvode svojej knihy český spisovateľ Patrik Ouředník, „virtuálny priestor, nereálna realita, neprítomná prítomnost, alterita bez identity. Utópia je všetko, čo sa odohráva na inom mieste, alebo v inom čase, prísľub, náznak, nádej, nočná mora, zlý sen. Utópia je stav, ku ktorému nevyhnutne smerujeme.“ Utopické projekty a predstavy o ideálnom spoločenskom usporiadaní bývajú zároveň v kontexte dejín sociálneho myslenia chápané ako významná súčasť pred sociologických spoločenských teórií. Utópie je možné interpretovať ako prejav kolektívneho či sociálneho „snenia“, či prinajmenšom historicky špecifického „snenia“ konkrétnych sociálnych skupín, prevažne komunít, snenia o budúcnosti – teda predovšetkým o cieli, ku ktorému by vývoj spoločnosti mal smerovať.
Inšpiračným zdrojom pre môj projekt dlhodobej spolupráce s obyvateľmi obce Košariská sa stala osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý pred vytvorením samostatného Česko-Slovenska, uvažoval o založení ideálnej slovenskej osady na ostrove Tupai vo Francúzskej Polynézii. Podľa Štefánikových plánov mali byť prvými osídlencami tohto „Nového Slovenska“ práve obyvatelia jeho rodnej obce. Na ostrove mali vzniknúť továrne na spracovanie kokosových orechov, z ktorých plánoval vyrábať olej, gombíky, nite a textil. Tieto aktivity mali viesť neskôr k úplnému osamostatneniu ostrova a vzniku nového legitímneho štátu. Projekt bol však prerušený vypuknutím prvej svetovej vojny, Štefánika povolali do armády a k tejto myšlienke sa už nikdy nevrátil.

V prezentovanom procesuálnom diele nadväzujem na tento odkaz.
Akcie, ktoré organizujem a spoločne s Košariščanmi ich už dlhšie realizujeme, zámerne lavírujú na hrane nasledovania a dekonštruovania tohto kolonialistického projektu.
Pôvodný príbeh ostáva v diele zachovaný aj prostredníctvom logotypu nášho utopického startupu. Vychádza z posmrtnej masky Milana Rastislava Štefánika, ktorú mu sňali po jeho tragickej leteckej havárii. Maska bola naskenovaná 3D skenerom a následne domodelovaná ako nový odliatok pri zväčšení mierky. Smrť vnímam ako neodmysliteľnú súčasť každej utópie. Môj – náš projekt komunikuje prostriedkami vizuálneho umenia aj túto tému. Pominuteľnosť a nedosiahnuteľnosť sú skryté už v prvej ilúzii a práve smrteľnosť je preto chvejivou hranicou medzi utópiou a dystópiou.

Startup ako sociálny umelecký projekt

Dielo je štruktúrované do viacerých celkov, ktoré z časti vychádzajú z realizovaných spoločných aktivít v komunite.

1 . Samoobslužný Fashion Kiosk Center + katalóg 3D modelov a svetov
Na tomto mieste sa nachádza katalóg 3D modelov návrhov utopicko-futuristických odevov, ktoré boli vytvorené komunitou z obce Košariská prostredníctvom virtuálnej reality a modelovacieho programu. Katalóg ďalej obsahuje 3D modely a utopické priestory, ktoré vytvorili ľudia v hmotnej a sociálnej núdzi. Tento katalóg je prístupný aj online a je prepojený s rôznymi e-obchodnými platformami, kde sa tieto modely a priestory predávajú. Sú použiteľné do rôznych aplikácií virtuálnej reality a sociálnych platforiem. Naše produkty – 3D modely sú takto napojené na celosvetový on-line trh, kde je možné si ich zakúpiť. Zisk z predaja sa eviduje na transparentnom účte a vracia sa späť do projektu a ich tvorcom. Miestnosť dotvára priestorová kinetická sochárska inštalácia, ktorá subverzívne reaguje na spôsob fungovania platobných automatov a generovacích strojov s komplikovaným uix (používateľským) dizajnom.
Motív hry a hravosť ako tvorivá metóda nepoužívam náhodou – chcel by som, aby ste ako diváci/čky prekročili pocit neistoty a zažiť generovanie 3D modelu naším fashion strojom. Na konci procesu síce vyjde len absurdný biely papier s potlačenou niťou – môžete si však modely zakúpiť na eshope.

2 Virtuálna dielňa Košariščanov
V tejto miestnosti sa v pracovnom čase, ktorý nie vždy je predom určený nachádza virtuálna realita do ktorej môže návštevník výstavy vstúpiť. Vo virtuálnej realite je priestor dielne Košariščanov, v ktorom má návštevník možnosť ich zažiť priamo pri práci – vytváraní 3D modelov šiat. Košariščania sú takto online prepojený s miestom výstavy. Návštevník môže s nimi priamo komunikovať či sledovať spôsob ich práce pri tvorbe. V priestore je ďalej umiestnená televízna obrazovka s videozáznamom z tejto aktivity.

3 „Stars Create our Virtual World of Fashion“
Tento priestor sa venuje ľudom v hmotnej núdzi, ktorý sú za svoju prácu vytvárania 3D modelov a priestorov vo virtuálnej realite honorovaný a zároveň sú aj partnermi startupu. Ide o širokú komunitu v meste Bratislavy, ktorá má záujem na projekte spolupracovať. Edukácia práce vo virtuálnej realite prebiehala prevažne v exteriéri – meste a na konkrétnych lokáciách, ktoré sú prirodzené ľudom na ulici. Pre intenzívnejšiu prácu sme sa stretávali aj u mňa v ateliéri, kde sme projekt korigovali aj v spolupráci s komunitou z Košarísk. Ďalekohľad umiestnený v inštalácii smeruje oknom na ulice priľahlé k námestiu SNP pred budovou Obchodného domu Dunaj. Komunita ľudí v hmotnej núdzi má k dispozícií virtuálny headset s ktorým sa voľne pohybuje a keď majú možnosť môžu sa zastaviť a pracovať na vytváraní 3D modelov. Tento VR headset medzi sebou voľne zdieľajú. 3D modely sa následne zozbierajú a zaraďujú do katalógu a e-obchodov.

4. Inkubátor Košariská – Utopian Projects Laboratory
Tento priestor je venovaný projektovej časti diela, kde spoločne s komunitou Košarísk navrhujeme nové utopické projekty a hľadáme pre ne udržateľné rámce. V tomto priestore sa nachádza aj akási genéza mojej práce v komunite. Dlhoročný projekt sme spoločne začínali v pokračovaní Štefánikovej utópie – navrhovali sme imaginárny ostrov, ktorý sme architektonicky a spoločensky plánovali. Do našej práce sa vnášali aj niektoré reálne problémy obce, ktoré sme takto mohli lepšie poznať a analyzovať. Následne sme zorganizovali divadelnú perfomance v priestoroch A4, s názvom Tenei te tangata puhuru alebo Nezvyčajné záujmy budúceho generála, v ktorom rozvíjam a kombinujem Slovenskú ľudovú kultúru s tematikou objavovania zámorských exotických krajín. Performance sa realizovala v spolupráci Zvonkohrou z Košarísk – Priepasné spolu s mojou autorskou performance a videom. V tomto priestore sú umiestnené aj ďalšie dokumentačné materiály z našich aktivít či projekty ktoré sme spoločne navrhli a neboli zrealizované.

M. R. Štefánik Utopian Startup Business Model + Príbeh nášho logotypu
V priestore sa nachádza priebežne dopĺňaný business plán nášho startupového projektu a vízie kam by sme chceli rozvinúť projekt ďalej.

M. R. Štefánik Utopian Startup – Kancelária
Sme skutočný startup možno trocha utopistický, ale radi sa s Vami aj osobne stretneme v našich priestoroch v obchodnom dome Dunaj po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 070 719.
Ponúkame pracovnú príležitosť, hľadáme investorov a pracujeme na nových zdrojoch a nápadoch.
Naše modely si môžete zakúpiť na webovej adrese:
https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1327921
https://www.turbosquid.com (pod značkou Stefanik Utopia Fashion)
Pripravujeme projekt na Kickstarter – info bude priebežne doplnené.

(engl.)

M.R. Štefánik Utopian Start-up Fashion Store and Manufacture
Utopias are, as Czech author Patrik Ouředník writes in the beginning of his book, “a virtual space, a non-real reality, non-present presence, alterity without identity. Utopia is everything, what occurs some other place, some other time, a promise, a hint, a hope, a nightmare, a bad dream. Utopia is a state towards which we are inevitably heading.” Utopic projects and imaginations of an ideal social constitution tend to be perceived in the context of the history of social philosophy as an important part of the social pre-theories. One can interpret utopias as demonstrations of the collective or societal ‘dreaming’, or at least historically specific ‘dreaming’ of particular social classes, chiefly communities, about the future – the goal, before all, towards which the society should aim.
The source of inspiration for my project of the long-term cooperation with residents of the village of Košariská is Milan Rastislav Štefánik who, before the formation of Czecho-Slovakia, considered setting up an ideal Slovak settlement on the island of Tupai in French Polynesia. According to Štefánik’s plans, the residents of his native village were to be the very first inhabitants of this ‚New Slovakia‘. His plans entailed building factories to process coconuts to produce oil, buttons, threads and textile. These activities were expected to lead to the eventual independence and emergence of the new state. The project was interrupted by the Great War, Štefánik was recruited to join the army and he never returned to the idea.
In the presented processual artwork I build on this legacy.
Events that I and Košariská residents have been realising for some time now, deliberately balance on the edge of following and deconstructing of this colonial project.
The original story remains in the artwork at the level of a logotype of our utopic start-up. It is based on Milan Rastislav Štefánik’s death mask taken after his tragic aeroplane accident. The mask was 3D scanned and enlarged to make a new cast. I view the death as an inherent part of every utopia. My – our project – communicates this issue by means of visual art. The ephemeral and unattainable are hidden already in the first illusion. Hence, the mortality is a palpitant frontier between the utopia and dystopia.

Start-up as a Social Art Project

The artwork is structured into several units, which are partly based on the activities realised in the community.

1. Self-service Fashion Kiosk Centre + 3D Models and Worlds Catalogue
Here we have placed the catalogue of 3D models of the utopic – futuristic fashion design that had been created by Košariská community using virtual reality and designing software. The catalogue further features 3D models and utopian spaces created by destitute people. The catalogue is available online and it is connected to various e-shop platforms where the products are available for purchase. They can be used in various applications of virtual reality and social media platforms. Our products – 3D models are thus on the worldwide online market where they can be purchased. The public can view the account recording the profit. The money goes back to the project and its participants. The room also contains a space, kinetic, sculpture installation which subversively reacts to the cash machines and generating machines with complex UIX (user interface XML) design and their way of operating.
I do not use the motif of a game as a method of creation coincidentally. I would like the visitors to overcome the feeling of uncertainty and experience the generating of the 3D model of fashion design. Although at the end of the process one gets only an absurd white paper with a printed thread, one can purchase a model in the e-shop.

2 Virtual Workshop of Košarišká Residents
In this room, we have placed virtual reality which the visitor can enter during its variable operating time. In virtual reality, the visitor can enter the space of Košarišká residents’ workshop where one gets an opportunity to see the craftsmen and work in progress – producing the 3D models of the fashion design. Košarišká residents are thus online connected with the exhibition space. The visitor can communicate with them or simply watch the working process. There is also a screen running the video of this activity.

3 „Stars Create our Virtual World of Fashion“
This space belongs to the people facing destitution who are paid for their work – generating the 3D models and spaces in virtual reality. They are also the partners of this start-up. It is a wider community from Bratislava who have shown the interest in cooperation. The training to work in virtual reality takes place mainly outdoors – in the town and places that are natural to common people. For more intensive work, we used to meet at my studio where we revised the project also with the community from Košarišká. The binocular placed in the installation is directed to the view on the SNP Square in front of the Shopping Mall Dunaj. The community of people facing destitution have a virtual headset at their disposal with which they freely move about and when they have an opportunity, they stop and work on generating 3D models. They freely share this VR headset among themselves. 3D models are subsequently collected and included in the catalogue and e-shops.

4. Incubator Košariská – Utopian Projects Laboratory
This space is designated to the project part of the artwork where I and Košariská community design new utopic projects and look for a sustainable structure for them. Here, one can also observe a certain genesis of my work in the community. We have started this years-long project as a continuation of Štefánik’s utopia – we have designed an imaginary island with all the architecture and social planning. We have encountered also real problems of the settlement, which we were thus able to analyse and comprehend better. Later we organised a theatrical performance at the A4 space titled Tenei te tangata puhuru or Unusual Interests of a Future General in which I develop and combine Slovak folk culture with the subject of discovering overseas exotic countries. The performance has been realised in the cooperation with Zvonkohra Košariská – Priepasné along with my own performance and video. In this space we have placed also other documentary material from our activities as well as unrealised cooperative projects.

M. R. Štefánik Utopian Start-up Business Model + Story of Our Logotype
In this space, the visitor can find the continuously updated business plan of our start-up project and the visions of how we can develop the project further.

M. R. Štefánik Utopian Start-up – Office
We are a real start-up, perhaps a bit utopic, but we will gladly welcome you in our space at the Shopping Mall Dunaj. To make a personal appointment, please call us on no.: +421 911 070 719
We offer a working opportunity, we look for investors and work on new sources and ideas.
Our models are available for purchase on the website:
https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1327921
https://www.turbosquid.com (under the brand name Stefanik Utopia Fashion)
The project is being prepared for Kickstarter – information will be continuously updated.