Copyright Information & Copyright Facts | CCC

That’s the key there. You don’t want to copy just to be a hollow echo. You want to copy and put it through the filter of your own creative voice to make something different. That’s okay because I think it means that you’ve resonated with someone. You’ve made a difference in the way that they think about their art and their presentation. That’s a good thing, because we all do borrow from each other and it’s unreasonable to think that the things that you see and experience in your daily life are not going to seep into your own work

Back to Top

ARTIST STATEMENT

ARTIST STATEMENT

Adam Novota (*1984)

In my work, I rely on hybrid strategies used in the field of contemporary visual art bouncing among the scenic, gallery and museum format, shuffling with the principles of visual communication. I use the latest technologies and various media to present them, while the subject of my focus is still a common human being, his language, environment, and dreams.

The practical outputs of artistic and „research“ activities as documented in attachment are examples of a creative arts program in which I use a wide range of visual expressions (performance, audio installation, digital and film media, 3D scanner and printer, CNC cutter …)

When choosing and combining materials and technical components, I combine „bricoleur“
and the „engineering“ approach – sometimes I construct and invent precisely, but also with ease I take what is around me to be taken.

Some of my complex installations and video sculptures, at first glance, apparently resemble the work of Nam June Paik but it is just a similarity that (mis)leads – while the perception of Nam June Paik one needs scattered attention, i.e., work has to be perceived globally and without unnecessary thinking about the sense of particular components, with my “gesamtkunstwerk” one has to shift from formerly scattered attention to the focus and analysis of individual components and their relations.

My works are defined by the issue of (psychic and political) manipulation in wider social and systemic connexions.

Currently, I am developing my art program and research at doctoral studies at VŠVU in Bratislava under the supervision of the supervisor doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. I focus actively on topics of socially engaged art and exploring current utopian tendencies and their borders at the level of everyday reality.

 

——————–

 

Vo svojej tvorbe sa opieram o hybridné stratégie používané v oblasti súčasného výtvarného prejavu na pomedzí scénického, galerijného a muzeálneho formátu, žonglujúceho s princípmi vizuálnej komunikácie. Využívam najnovšie technológie a rôzne médiá pre ich predvádzanie, pričom objektom môjho záujmu ostáva bežný človek, jeho jazyk, prostredie a sny.

Praktické výstupy umeleckých a „výskumných“ aktivít, doložené v dokumentácii sú príkladmi tvorivého umeleckého programu v ktorom využívam široký repertoár výtvarných vyjadrovacích prostriedkov (performance, zvuková inštalácia, digitálne a filmové médiá, 3D scanner a tlačiareň , CNC fréza..)

Pri výbere a kombinovaní materiálov a technických komponentov spájam „brikolérsky“a „inžiniersky“ prístup – namáhavo vynachádzam a koncipujem, ale aj s ľahkosťou si prisvojujem, čo mi práve príde pod ruku.

Na prvý pohľad niektoré moje komplexné inštalácie a videoskulptúry zdanlivo pripomínajú diela Nam June Paika, ide však o podobnosť, ktorá z(a)vádza – kým pri percepcii Nam June Paika je potrebná skôr rozptýlená pozornosť, t.j. diela treba vnímať globálne a bez zbytočného hĺbania o zmysle jednotlivých zložiek, v prípade mojich „gesamtkunstwerkov“ treba od počiatočnej rozptýlenej pozornosti prejsť k sústredeniu a analýze jednotlivých prvkov a ich vzťahov.

Moje diela spája zaujatie problematikou (psychickej a politickej) manipulácie v širších sociálnych a systémových súvislostiach.

V súčasnosti rozvíjam svoj výtvarný program a výskum na doktorandskom štúdiu na VŠVU v Bratislave pod vedením školiteľa doc. Mgr. art. Martina Piačeka, ArtD. Aktívne sa venujem témam z oblasti sociálne angažovaného umenia a skúmaniu súčasných utopických tendencii a ich hraníc na úrovni každodennej reality.

BIOGRAPHY

BORN
07 July 1984
LIVES AND WORKS
Bratislava, Slovakia
EDUCATION
2016 Acadamy of Fine Arts and Design, BA, Doctoral level (doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.), SVK
2012 Acadamy of Fine Arts and Design, BA, Master level (Doc. Anna Daučíková, akad. soch.), SVK
2008 Acadamy of Fine Arts and Design, BA, Bachelor level (Dr. habil. KissPál Szabolcs DLA), SVK
2003 School of Design, BA, Department of Graphic design, SVK

PUBLICATIONS

NOVOTA, A., Obete varujú alebo zápas o pamäť národa, KLOAKA 1/2014, magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, s. 59-69, issn 1338-5054, issn 1338-158x (online verzia)

BIBLIOGRAPHY

PRIBIŠOVÁ, L., FESTIVAL TUTTI FRUTTI, In Flash Art CZ/SK, Edition No. 31

RUŽIČKOVÁ, N., Adam Novota, KLOAKA 1/2012 , magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, s. 7-13, ISSN 1338-5054, ISSN 1338-158

PRESS

JANA ČERNÁKOVÁ, Hoci ju smrť ohlodala až do kosti, má chuť žiť, SME, 24.01.2018, on-line: https://mynitra.sme.sk/c/20745160/hoci-ju-smrt-ohlodala-az-do-kosti-ma-chut-zit.html#ixzz5JgZfgLK6

Artalk.cz, 9. 11. 2014, Site specific : Umění na zakázku, on-line: http://artalk.cz/2014/11/09/tz-site-specific-umeni-na-zakazku/

MIRZA, O., VIŠŇOVSKÝ, P., V Novej tržnici nájdete rôzne prekvapenia, In Hore bez, on-line: http://tv.sme.sk/v/30194/vnovej-trznici-najdete-rozne-prekvapenia.html

KALINOVÁ, B. Tržnica láka na farby aj prostredník, In SME, /29/05/2014/, s. 7, on-line: http://bratislava.sme.sk/c/7218658/bratislavska-nova-trznica-laka-na-farby-aj-vztyceny-prostrednik.h…

NÉMETH, J., David Černý preletí nad Tržnicou, ktorá bude patriť umeniu, In Kultura SME, 28/05/2014/, on-line:http://kultura.sme.sk/c/7217272/david-cerny-preleti-nad-trznicou-ktora-bude-patrit-umeniu.html

ZUZANA VILIKOVSKÁ, Food market gets artsy, The Slovak Spectator,  26. May 2014, online: https://spectator.sme.sk/c/20050874/food-market-gets-artsy.html